Om styrelsen

Styrelsens ledamöter är representativt valda och föreningens verkställande organ.

Styrelsen utses av medlemmarna vid föreningsstämma och är därmed vald att företräda föreningen utåt. I en bostadsrättsförening finns ingen vd som det kan finnas i andra ekonomiska föreningar. Här utses istället en ordförande. Föreningens ordföranden är styrelsens talesman.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter är tydliga enligt lagen. Enligt bostadsrättslagen gäller även bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar. Det finns dock vissa undantag som inte behandlas i denna text. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen. Styrelsen ansvarar också för organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Det gäller även att föreningens bokföring och den övriga administrationen sköts enligt lagen och att föreningens kapital förvaltas på ett säkert sätt.

Styrelsen skall tillse att det finns fastlagda vettiga rutiner för handhavande av föreningens pengar, redovisning och kontroll av detta, kontakt med leverantörer och hantverkare samt att det skall finnas rutiner för uppföljning av beslut. Styrelsen skall tillse att stadgar och ordningsföreskrifter och övriga lagar efterföljs. Det finns vägledningar som kallas vårdplikt, lojalitetspolicy, tystnadsplikt, likhetsprincip m.m. Varje år skall styrelsen upprätta en årsredovisning innehållande resultat och balansräkning, verksamhetsberättelse, uppgifter om panter m.m, som lämnas till medlemmarna med en revisionsberättelse. Det är styrelsens viktigaste informationspaket till medlemmarna. Suppleanter i styrelsen är formellt reserver som skall kallas in om en ordinarie ledamoten inte finns tillhands. Vår förening låter alltid suppleanterna närvara, då det ofta krävs en inskolning för en ordinarie plats i styrelsen.

Styrelsen har solidariskt ansvar, vilket innebär att samtliga styrelsemedlemmar bär ansvar för de beslut som fattas. Ansvaret ligger hos styrelsen även om någon annan utför arbetet. Därför är det viktigt för styrelsen att ha full kontroll med tanke på ansvarsdelen, även om arbete delegeras. 


Här kan Du läsa styrelsens arbetsordning.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här.