Valberedningen har till uppgift att föreslå personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta. Valberedningen ska också till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer. (Utdrag ur föreningens stadgar § 26)

​Valberedningen utgör således en viktig del av den demokratiska processen. De som föreslås och utses ska vara väl insatta i vad uppdraget går ut på. En valberedning som inte fullföljer sitt uppdrag vid föreningsstämman kan bidra till en mindre väl fungerande förening.

​Varken lag, stadgar eller annan föreskrift reglerar hur en valberedning ska utföra sitt arbete i en bostadsrättsförening. För att säkerställa att Brf Snösätras valberedning arbetar på ett likvärdigt sätt oavsett sammansättning har därför föreningen fastställt en instruktion till valberedningen.

Instruktionen finns att läsa här.

Kontaktuppgifter till valberedningen​

Fanny Lampel (ordförande)


Daniel Krauklis