REGLER FÖR ÄNDRING AV LÄGENHET

KOMMUN OCH STYRELSE MÅSTE GODKÄNNA

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra
bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste
också godkänna ändringarna.

 

VAD ÄR VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar
planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om
väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en
byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

 

VIKTIGT ATT VETA

 • Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det
  inte påverkar fastigheten enligt ovan.

 • För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa
  Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för
  vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).

 • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra
  ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den
  först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.
 • Ombyggnad av fastighetens gas- och vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och
  godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.
  Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.

 • Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte
  läggas i föreningens grovsoprum eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen,
  som trapphus, källargångar, vind och gård.

 • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången
  innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter.

Ladda ner formulär att fylla i här


Detta får du inte göra

 • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
 • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
 • Täcka igen ventilation
 • Byta element
 • Ändra fönster

 

Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd

Ansökan skall mejlas till
 

 

 

 

Råd och tips vid anlitande av entreprenörer och hantverkare

Denna sida vänder sig framför allt till den som står i begrepp att – kanske för första gången – anlita hantverkarhjälp och tycker sig behöva lite allmänna råd och tips.

OBS! 
Detta är ingen fullständig handledning. Det är bara en liten hjälp på traven för att genomföra renoveringar på ett säkert och smidigt sätt.

​ 

Allmänt

Kom ihåg att entreprenörer/hantverkare som renoverar våtutrymmen ska ha minst behörighet för utförande av arbeten enligt något av följande:

Vid alla tappställen (diskho, handfat och duschmunstycke) har föreningen installerat snålspolande munstycken. Vid byte av duschslang bör man tänka på att den nya slangen måste tåla högt vattentryck då det blidas just högt vattentryck pga det snålspolande duschmunstycket.

Vid renoveringsarbeten i kök och badrum måste ventilationen i dessa utrymmen täckas för med exempelvis byggplast. Detta för att inte byggdamm inte ska dras in i ventilationen och orsaka igensatta filter i ventilationsfläktarna.

Tänk på att alla renoveringar som kräver ingrepp i bärande delar, vattenledningar, tätskikt i våtutrymmen m.m. kräver tillstånd från föreningen.

Tillstånd söker du på föreningens renoveringsblankett. Är du osäker på om du behöver tillstånd bör du kontakta någon i styrelsen. Fråga gärna en gång för mycket än en gång för lite.

Tänk på att andra medlemmar i föreningen kan ha erfarenheter av arbeten av det slag du själv står i begrepp att utföra. Hör med grannar eller andra du tror kan ha värdefull information att erbjuda.

Och först som sist: Som vid alla överenskommelser gäller det att använda sitt goda omdöme. Att vara alltför petig när man kommer överens med en hantverkare som man redan tidigare känner som hederlig kan snarast få motsatt verkan.

Större arbeten

Större arbeten – som kompletta köks- eller badrumsrenoveringar – omfattar vanligen åtgärder som sträcker sig över flera veckor och kräver insatser av specialhantverkare av olika slag (kakelläggare, elektriker, snickare, målare, rörmokare osv.). I dessa fall kan det vara praktiskt att anlita en totalentreprenör som i sin tur anlitar de hantverkare som krävs och lämnar offert på hela arbetet. Du har förstås alltid möjlighet att lägga ut entreprenaden på ett antal av varandra oberoende hantverkare, men då får du själv stå för samordningen.

Mindre arbeten

Vid något mindre arbeten som tar några dagar (t.ex. målning, tapetsering, golvläggning) kanske man kommer överens utan skriftlig offert. Det kan ibland ändå vara klokt att skriva ned vad man kommit överens om: Exakt vilka arbeten som ska utföras, beräknad tidsåtgång och totalkostnad, osv.

Småarbeten

Även vid vissa småarbeten som tar någon eller några timmar (t.ex. mindre el- och snickeriarbeten, utbyte/installation av vitvaror och sanitetsporslin, utbyte av vattenkranar/duschset, fastsättning av div. föremål etc.) är det viktigt att parterna är överens om vad som ska göras och vad det ska kosta, och en enklare överenskommelse i skriftlig form kan även i dessa fall vara bra att ha.

Kontrollpunkter

Oavsett omfattningen av det arbete du beställt bör bl.a. följande punkter kontrolleras innan arbetet påbörjas:

Ansvarig entreprenör/hantverkare

Förvissa dig om entreprenörens kompetens för arbetet. Vid renovering av badrum och liknande våtutrymmen får vissa arbeten utföras endast av särskilt certifierade entreprenörer. Se länkarna längst ner på sidan.

Det är mycket viktigt att du försäkrar dig om att entreprenören innehar F-skattesedel. Detta garanterar nämligen att han själv står för de sociala avgifter som ska erläggas.

Se till att du får mobiltelefonnummer till den person som faktiskt ska utföra arbetet.

 • Arbetets art
  Specificera noga vad som ska göras.
 • Tidsplan
  Kom överens om när arbetet ska utföras och när det ska vara färdigt.
  Vid större arbeten kan det vara aktuellt att komma överens om en vitesklausul för det fall arbetet inte är avslutat inom avtalad tid.
 • Kostnader
  Om möjligt kan det vara bra att komma överens om ett fast högsta pris. Om fast pris inte överenskommits och kostnaden för arbetet alltså ska beräknas enligt timpris, försök då hålla kontroll på arbetstiden. Är debiterad restid rimlig? Behövs den över huvud taget? Kom överens om vilket extramaterial som kan bli aktuellt och vad det kommer att kosta dig. På kostnader för arbete, resor och extramaterial tillkommer 25% moms. Kontrollera om det överenskomna priset inkluderar moms eller ej.

När arbetet har slutförts

Kontrollera att:

 • arbetet har utförts enligt överenskommelse.
 • uppgifter om kostnader för debiterad arbetstid, restid och extramaterial stämmer.
 • du har fått kvalitetsdokument med 10 års garantitid enligt konsumenttjänstlagen samt ”Intyg om säker vatteninstallation” om det är aktuellt.
 • hantverkarna verkligen har tagit bort allt skräp så att det inte står kvar något på gården t.ex.

Om inte, begär rättelse innan du betalar fakturan. Ofta står det angivet på fakturan inom vilken tid man ska inkomma med synpunkter. Se till att göra detta i tid och skriftligt, per brev, e-post eller fax. Var noga med att ange datum för dina klagomål. Ta kopia!


EL

Exempel på arbeten som endast får utföras av behörig elinstallatör:

 • Utförande av fasta installationer t.ex. dra nya ledningar och uttag/strömbrytare.
 • Installering av golvvärme och värmekabel.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Installera dimmer 

Checklista för elsäkert hem
Gå igenom Elsäkerhetsverket checklista så får du en överblick om något behöver åtgärdas

 

Säkerhet
Jordfelsbrytaren i hallen känner av funktionsfel i inkopplade apparater och bryter strömmen vid fel. Det förhindrar att du får ström genom kroppen om något går fel.
Bryt dock alltid elen via jordfelsbrytaren när du byter glödlampor eller gör annat underhåll som är kopplat till el.
Hushållsel är dödlig så var alltid extra försiktig.

 

 

Vad får jag göra själv?
Om du har nödvändig kunskap kan du byta strömbrytare, eluttag, armatur mm.
Dock kan du bli skadeståndsskyldig om du gör fel, så ta hjälp av behörig elektriker om du är minsta osäker.
Läs praktiska råd och tips kring el för lekman

Lycka till!

Användbara länkar